مبارزه با فساد و رشوه‌گرفتن و رشوه‌دادن

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر انقلاب شاه و مردم

کنگره بزرگ ملی در بزرگداشت آغاز دومین دهه انقلاب شاه و مردم ۱ تا ۴ بهمن ماه ۱۳۵۱

قوانین انقلاب شاه و مردم
فرمان شاهنشاه آریامهر درباره مبارزه با فساد و رشوه‌گیری

جناب جمشید آموزگار نخست وزیر

نظر به اینکه استفاده از مقام و موقعیت شغلی به سود شخصی در جامعه ما مردود است و همه تلاش و کوشش صاحبان مقامات دولتی باید در راه مصالح و منافع جامعه به کار رود، از این رو لزوم روشن بودن دارایی‌های دارندگان این گونه مقامات را به عنوان اصل نوزدهم انقلاب شاه و ملت اعلام و مقرر می‌داریم که وزیران، استانداران، قضات عالی رتبه، سفیران، معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها، روسا و اعضای هیات مدیره‌ها و هیات‌های عامل موسسات و شرکت‌های دولتی و وابسسته به دولت و شهرداران درجه یک در زمان‌های معین کلیه دارایی‌های خود و همسر و فرزندان تحت تکفل خویش را اعلام کنند.

آن قسمت از دارایی‌ها که به صورت سهام شرکت‌ها و بانک‌ها و مشابه آن باشد باید در مدت تصدی مقامات نامبرده به اوراق قرضه دولتی تبدیل گردد و یا توسط بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه گزاری و یا موسسات مشابه که دولت معین خواهد نمود به صورت امانی اداره شود.

در اجرای این اصل دولت مجوزهای قانونی لازم را کسب خواهد کرد.

کاخ سفید سعدآباد، به تاریخ بیست و ششم امرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی