New Server

ماده الحاقی به قانون محاکمات ارتش

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

ماده الحاقی به قانون محاکمات ارتش - مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۱۸

ماده واحده - ماده زیر به عنوان ماده ۲۸۳ به آخر قانون محاکمات ارتش افزوده می‌شود.

ماده ۲۸۳ - برای اجرای احکام دادگاه‌های ارتش که متضمن محکومیت نقدی می‌باشد وزارت جنگ می‌تواند آیین‌نامه‌ای بر اساس مقررات راجع به‌اجراء اسناد ثبت شده تنظیم نموده پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء بگذارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری