ماده الحاقیه به قانون استقراض مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

ماده الحاقیه به قانون استقراض مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲

مصوب ۳۲ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده الحاقیه - محل پرداخت قرضه پنج میلیون دلار عایدات مملکتی خواهد بود به استثنای عایدات نفت جنوب.