ماده الحاقیه به قانون استقراض مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

ماده الحاقیه به قانون استقراض - مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲

مصوب ۳۲ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده الحاقیه - محل پرداخت قرضه پنج میلیون دلار عایدات مملکتی خواهد بود به استثنای عایدات نفت جنوب.