لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی - مصوب ۱۸ دی ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا

ماده اول - از تاریخ چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و یک که کلیه املاک و خالصجات دولتی با سازمان اداری و بودجه آن از وزارت دارایی‌منتزع و ضمیمه وزارت کشاورزی شده اعمال حق حاکمیت دولت نسبت به املاک و خالصجات مزبور و همچنین وصول مطالبات و انجام تعهدات‌مربوط به آن‌ها با وزارت کشاورزی می‌باشد.

ماده دوم - وزارت دارایی و وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشند. چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری‌می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب‌کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود. بنا بر این لایحه قانونی مربوط به انتقال املاک و خالصجات دولتی به‌وزارت کشاورزی که در تاریخ هیجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرامی‌باشد.

رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت