لایحه قانونی اختصاص یازده میلیون روبل از اعتبار موضوع موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی ایران و شوروی برای مرحله اول تاسیس کارخانه ذوب‌آهن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

لایحه قانونی اختصاص یازده میلیون روبل از اعتبار موضوع موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی ایران و شوروی راجع به‌تامین هزینه قسمتی از ماشین آلات و لوازم و خدمات مرحله اول تاسیس کارخانه ذوب‌آهن - مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا کمیسیون دارایی مجلسین – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - پیرو تصمیم متخذه مورخ هشتم آبان ماه ۱۳۴۷ کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت‌شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۶۸ که متضمن اعتباری به مبلغ ۱۶۰ میلیون روبل برای طرحهای‌متعدد منجمله توسعه کارخانه ذوب آهن می‌باشد به دولت اجازه داده می‌شود که مبلغ یازده میلیون روبل از اعتبار فوق را به منظور تأمین هزینه قسمتی‌از ماشین آلات و لوازم و خدمات مربوط به مرحله اول تأسیس کارخانه ذوب آهن (‌موضوع موافقتنامه همکاری مورخ ۱۳ ژانویه ۱۹۶۶ منعقده بین‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مربوط به ایجاد تأسیسات صنعتی منجمله کارخانه ذوب آهن) که با در نظر گرفتن‌توسعه کارخانه مزبور تحویل و انجام گردیده است اختصاص داده و اسناد و مدارک لازم را با نمایندگان دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی‌امضاء و مبادله نماید.

‌لایحه قانونی فوق مشتمل بر یک ماده به استناد قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور‌مصوب ۱۳۴۵٫۳.۲۴ در تاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۳.۱۸ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی و در تاریخ روز دوشنبه سی و یکم خرداد‌ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی