لایحه خرابکاری در بهره‌برداری از صنایع ملی شده نفت ایران داده شده به مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۳۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو


تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری – آقایان اگر توجه بفرمائید در اینموقع که دولت دست بیک اقدامات مهمی زده‌است و خلع ید نموده بر مؤسسات نفت، چون ممکن است یک عناصر مجهولی پیدا بشوند که بخواهند در راه موفقیت دولت برای نیل باین مقصود مهم ایاد اختلال و موانع بکنند، لذا این ماده‌واحده با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی – در اینموقع که بموجب قوانین مصوبه برای ملی کردن صنایع نفت دولت اقدام به خلع ید شرکت سابق نفت جنوب کرده و خلع ید بر کلیه مؤسسات نفت نموده‌است برای جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی و سد هر گونه ایجاد مانع و خلل در راه موفقیت دولت بحسن انجام کار ماده واحده زیر را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید و تصویب آن را با قید دو فوریت تقاضا دارد.
  • ماده‌واحده – از تاریخ تصویب این قانون تا مدت یکسال هر کس که در عمل بهره برداری صنایع نفت ملی ایران با قصد سوء و خیانت عملیاتی نماید که منجر بقطع لوله‌های نفت و یا از کار افتادن کارخانه‌ها و ماشین‌های تصفیه و یا وسایط نقلیه نفت و یا حریق در چاهها و مخازن نفت و یا تخریب خط و یا تونل و پل و یا وسائط نقلیه راه آهن بشود محکوم بحبس موقت با اعمال شاقه تا اعدام خواهد گردید. مجازات محرکین و معاونین جرم مجازات مجرم اصلی خواهد بود و باین جرائم در دادگاههای نظامی رسیدگی خواهد شد.


منبع