لايحه قانونی تشكيل هيات امنای دانشگاه تبريز

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

لايحه قانونی تشكيل هيات امنای دانشگاه تبريز - مصوب ۱۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین). ‌

ماده ۱

رياست عاليه افتخاري هيأت امناء دانشگاه تبريز با سركار عليه بانو فريده ديبا مادر گرامي عليا حضرت شهبانوي ايران خواهد بود. ‌

ماده ۲

اعضاي هيأت امناء تبريز عبارتند از :

۱ - وزير آموزش و پرورش يا قائم مقام او.
۲ - وزير دارايي يا قائم مقام او.
۳ - مدير عامل شركت ملي نفت ايران يا قائم مقام او.
۴ - مدير عامل سازمان برنامه يا قائم مقام او.
۵ - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا قائم مقام او.
۶ - معاون وزارت دربار شاهنشاهي.
۷ - استاندار آذربايجان شرقي.
۸ - استاندار آذربايجان غربي.
۹ - رييس دانشگاه تبريز.
۱۰ - رييس سازمان آب و برق آذربايجان.
۱۱ - مدير عامل بنياد فرهنگي رضا پهلوي يا قائم مقام او.
۱۲ - رييس انجمن شهر تبريز.
۱۳ - مدير عامل كارخانه ماشين‌سازي تبريز.
۱۴ - چهار نفر از شخصيتهاي فرهنگي و دانشگاهي و اقتصادي و اجتماعي حتي‌الامكان محلي به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تصويب‌هيأت وزيران.

‌لايحه قانوني فوق مشتمل بر دو ماده به استناد ماده ۹ قانون تشكيل و اختيارات هيأت امناي دانشگاه تهران در تاريخ روز پنج شنبه هيجدهم آبان ماه يك‌هزار و سيصد و چهل و شش به تصويب كميسيون آموزش و پرورش مجلس شوراي ملي رسيد و در جلسه روز شنبه چهارم آذر ماه يك هزار و سيصد و‌چهل و شش مورد تصويب كميسيون آموزش و پرورش مجلس سنا قرار گرفت.

‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي