قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مجلس چهارم ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲

مجلس پنجم ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ - ۲۱ بهمن ۱۳۰۴

مجلس دوره ششم - مهر ۱۳۰۵ تا شهریور ۱۳۰۷

مجلس دوره هفتم - آبان ۱۳۰۷ تا آبان ۱۳۰۹

دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱

دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴

دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶

دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸

دوره قانونگذاری دوازدهم - ۳ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰

دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲

دوره قانونگذاری چهاردهم - ۲۱ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴

دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۱۶ امرداد ۱۳۲۸

دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ۱۳۳۰

دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲

ندارد

دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۶ فروردین ۱۳۳۳ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵

دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۱۹ خرداد ۱۳۳۹

مجلس بیست و یکم - دی ۱۳۴۳ تا شهریور ۱۳۴۶

مجلس بیست و دوم

مجلس بیست و سوم - شهریور ۱۳۵۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۵۳

مجلس بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی