قطع‌نامه کنگره نهم کنفدراسیون دانشجویان ایرانی درباره سفر شاهنشاه به شوروی ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵ کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

قطع‌نامه کنگره نهم کنفدراسیون دانشجویان ایرانی درباره سفر شاهنشاه به شوروی ۱۳۴۸

در ۲۲ سپتامبر ۱۹۶۸ یک بار دیگر شاه به دعوت رسمی زمامداران شوروی به این کشور مسافرت نمود. اگر کسانی پذیرایی‌ها، تملقات و دروغ‌های زمامداران شوروی را درباره شاه و "انقلاب سفیدش" به حساب "روابط دیپلماتیک" می‌گذارند ولی مردم کشور ما که هر روز بیشتر ثمره نامیمون این سفرها را با گوشت و پوست خویش احساس می‌نمایند دیگر فریب چنین افسانه‌هایی را نمی‌خورند. ملت ما برای اسلحه‌هایی که هم اکنون علیه برادران کُرد ما بکار می‌روند هیچ نوع تفاوتی میان نوع روسی یا آمریکایی آن قائل نیست. تجربه مبارزات ملت ایران علیه حکومت کودتا و عکس‌العمل وحشیانه رژیم در سال‌های اخیر که نشانه کینه عمیق و دشمنی ذاتی حکومت به هر نوع مبارزات حق طلبانه آزادیخواهان ایران است نشان می‌دهد که رژیم محمدرضا شاه از نظر ماهوی نه تنها کوچکترین تغییری که به سود مبارزات آزادیخواهانه مردم باشد نیافته، بلکه با رشد و توسعه مبارزات مردم هر روز وحشیانه‌تر از پیش، ترور و اختناق را در میهن ما تشدید کرده‌است. لذا همه عناصر مترقی و روشن‌بین نزدیکی و همکاری دو دولت ایران و شوروی را نه نتیجه چرخش حکومت ایران به مواضع مترقی بلکه نتیجه مستقیم تغییر بیشتر سیاست شوروی به سود اردوگاه ارتجاع و ضد انقلاب می‌دانند. نهمین کنگره کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) دعوت حکومت شوروی از شاه ایران را برخلاف مصالح انقلابی خلق‌های ایران و شوروی دانسته و آن را به شدت محکوم می‌کند.