قطع‌نامه راجع به عدم اعتبار امتیاز خوشتاریا

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم


قطع‌نامه راجع به عدم اعتبار امتیاز خوشتاریا - مصوب ۲۳ قوس ۱۳۰۰ شمسی

چون امتیاز خوشتاریا مراحل قانونی را طی نکرده کان‌لم‌یکن است لهذا واضح است که فصل سیزده عهدنامه بین ایران و روسیه شامل آن نمی‌شود.