New Server

قانون ۴۸ هزار تومان اعتبار مخارج فوق‌العاده مستخدمین امریکایی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون چهل و هشت هزار تومان اعتبار مخارج فوق‌العاده مستخدمین آمریکایی - مصوب ۲۲ حوت ۱۳۰۱

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که به شرح ذیل چهل و هشت هزار (۴۸۰۰۰) تومان مخارج فوق‌العاده مستشاران آمریکایی را به طور اعتبارتأدیه و پرداخت نماید.

الف) برای خریداری اثاثیه دفتر و منزل آقایان مستشارها و کرایه منزل آنها. ۳۰٫۰۰۰ تومان

ب) مخارج مسافرت از قره‌تو به تهران. ۱۰٫۰۰۰ تومان

ج) حقوق مترجمین و منشی و مستخدمین جزء دوایر مستشاری ۴٫۰۰۰ تومان

د) حقوق معاونین اداری در ظرف سه ماه آخر سال ۴٫۰۰۰ تومان


جمع ۴۸٫۰۰۰ تومان