New Server

قانون ۱۲۰۰ تومان اعتبار اضافی برای مطبوعات مجلس

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون یک هزار و دویست تومان اعتبار اضافی برای مطبوعات مجلس - مصوب ۲۸ قوس ۱۳۰۱

ماده واحده - مجلس شورای ملی علاوه بر میزان بودجه هذه‌السنه ایت ئیل ۱۳۰۱ مصوبه سوم سرطان در جزو ماده اول برای اضافه مخارج‌مطبوعات مجلس مبلغ یک هزار و دویست تومان به اداره مباشرت مجلس اعتبار می‌دهد.