New Server

قانون یک میلیون ریال اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون یک میلیون ریال اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه - مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۳

ماده واحده - مجلس شورای ملی مبلغ یک میلیون ریال بر اعتباری که در جزء ۹ از قسمت ۱۷ بودجه ۱۳۱۳ مملکتی برای تکمیل ساختمان‌عمارت نظمیه مرکزی منظور شده‌است علاوه می‌نماید و در عوض معادل آن از اعتباری که در جزء ۱۶ از قسمت ۱۸ بودجه مذکور منظور شده است‌کسر می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر