New Server

قانون یک صد و بیست و هزار ریال اعتبار بهای دواب و هزینه کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۴ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۴ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم


قانون یکصد و بیست هزار ریال اعتبار بهای دواب و هزینه کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور - مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۳۲۲

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار ریال بهای دواب مورد ضرورت و نود هزار ریال بودجه سه‌ماهه آخر سال ۱۳۲۱‌کارگزینی و هزینه اداری مرکزی کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور را که اعتبار آن ضمن بودجه تفصیلی سال ۱۳۲۱ منظور نیست از محل صرفه‌جویی‌سایر مواد مندرجه در بودجه ژاندارمری کل کشور به تشخیص رئیس ژاندارمری پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری