قانون یک صد و بیست و هزار ریال اعتبار بهای دواب و هزینه کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(ابرابزار)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۲

قانون یکصد و بیست هزار ریال اعتبار بهای دواب و هزینه کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۳۲۲

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار ریال بهای دواب مورد ضرورت و نود هزار ریال بودجه سه‌ماهه آخر سال ۱۳۲۱‌کارگزینی و هزینه اداری مرکزی کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور را که اعتبار آن ضمن بودجه تفصیلی سال ۱۳۲۱ منظور نیست از محل صرفه‌جویی‌سایر مواد مندرجه در بودجه ژاندارمری کل کشور به تشخیص رئیس ژاندارمری پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری