New Server

قانون یک صد هزار تومان اعتبار مقدماتی جهت مخارج مربوطه به اعاشه و اعمار نقاط غارت‌زده صفحه آذربایجان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون یک صد هزار تومان اعتبار مقدماتی جهت اعاشه و اعمار صفحات غارت شده آذربایجان - مصوب ۱۸ حمل ۱۳۰۱

ماده ۱ - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که یک اعتبار مقدماتی که بالغ به مبلغ یک صد هزار تومان باشد برای مخارج لازمه‌مربوط به اعاشه، بذر، گاو، آلات فلاحتی عمارت و ساختمان و سایر مخارج فوق‌العاده که برای اجرای این امر لازم می‌شود در صفحه آذربایجان به‌مصرف برسانند.

ماده ۲ - وزارت مالیه مجاز است در حدود اعتبارات مصرف ماده (۱) این قانون به ارباب املاک مخروبه در تحت شرایط و موادی که وزارت‌مشارالیها صلاح بداند اعطای قرضه نماید.

تبصره - مقصود از صفحه آذربایجان در ماده اول عبارت از صفحات غارت زده ارومیه - سولدوز - انزاب و سلماس و قسمتی از قراء خوی‌می‌باشد.