قانون یک صد هزار تومان اعتبار مصارف انتخابات دوره پنجم تقنینیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون پنجاه هزار تومان اعتبار اضافی مخارج انتخابات دوره پنجم تقنینیه - مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - مجلس شورای ملی مبلغ پنجاه هزار تومان علاوه بر یکصد هزار تومان اعتبار سابق برای مصارف انتخابات دوره پنجم تقنینیه به‌وزارت داخله می‌دهد.

ولیکن اعتبار محل مزبور از صرفه‌جویی‌هایی خواهد بود که در سایر مخارج پیش‌بینی شده دولت واقع شود و اضافه بر مخارج کل مملکتی که در بودجه‌هذه‌السنه مقرر شده نخواهد گردید.