قانون کنترات مسیو و ستد اهل برای ریاست تشکیلات نظمیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون کنترات مسیو وستداهل برای ریاست تشکیلات نظمیه - مصوبه ۳۲ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده اول - دولت علیه ایران مجاز است مسیو وستداهل سوئدی را برای ریاست تشکیلات نظمیه از اول حمل ۱۳۰۲ تا اول حمل ۱۳۰۳ با حقوق‌سالیانه هشت هزار تومان کنترات نماید.

ماده دوم - دولت مجاز است بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین و کنترات مسیووستداهل را امضاء نماید.