قانون کمک هواشناسی ایران به صندوق کمکهای داوطلبانه سازمان هواشناسی جهانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون کمک هواشناسی ایران به صندوق کمکهای داوطلبانه سازمان هواشناسی جهانی - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۲.۲

‌ماده واحده - به وزارت راه اجازه داده می‌شود معادل مبلغ ده هزار دلار برای یک بار به عنوان کمک دولت شاهنشاهی ایران به صندوق کمکهای‌داوطلبانه سازمان هواشناسی جهانی از محل بودجه سال ۱۳۴۸ اداره کل هواشناسی پرداخت نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه بیست و پنجم فروردین ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز سه‌شنبه دوم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی