قانون کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران - مصوب ۱۲ خرداد ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس سنا


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگارانی که در دبستانها و دبیرستانها مشغول خدمت هستند وطبق تبصره یک ماده واحده مصوب نهم مهر ماه ۱۳۲۳ پرداخت نمی‌شود از تاریخ تصویب این قانون مانند سایر کارمندان دولت از اعتبار مخصوص‌کمک هزینه پرداخت نماید. دبیران و آموزگاران شهرستانها مقدم بر دبیران و آموزگاران مرکز می‌باشند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یکشنبه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس سنا تأیید شده‌است

منبع

قانون کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران