New Server

قانون چهل هزار و یکصد و بیست تومان اعتبار برای چهار فقره احتیاجات اضافی سال ۱۳۱۰ اداره نظمیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون چهل هزار و یک صد و بیست تومان اعتبار برای چهار فقره احتیاجات اضافی سال ۱۳۱۰ اداره نظمیه - مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی مبلغ چهل هزار و یک صد و بیست تومان (۴۰۱۲۰۰ قران) اعتبار به شرح ذیل:

اعتبار برای تهیه وسائل اجرای قانون اقامت و عبور اتباع خارجه از حیث طبع اوراق و دفاتر و قیمت ملزومات و اثاثیه و استخدام چند نفر اجزای دفتری‌در نظمیه بعضی نقاط ۱۰۰۰۰۰ قران

اعتبار اضافی برای اغذیه محبوسین ۱۸۰۰۰۰ قران

اعتبار برای تهیه دو دستگاه دلیجان برای محبس مرکزی ۳۱۲۰۰ قران

اعتبار برای استخدام عده مأمورین اضافی اطلاعات ۹۰۰۰۰ قران

جمع ۴۰۱۲۰۰ قران

برای احتیاجات هذه‌السنه اداره نظمیه تصویب می‌نماید که از محل صرفه‌جویی‌های ماهانه سنه ۱۳۱۰ اداره نظمیه پرداخته شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر