New Server

قانون چهار میلیون و پانصد هزار دلار اعتبار برای خرید ساز و برگ و تدارک مورد نیاز ارتش و ژاندارمری

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون چهار میلیون و پانصد هزار دلار اعتبار برای خرید ساز و برگ و تدارکات مورد نیاز ارتش و اداره ژاندارمری - مصوب ۲۵ اسفند ماه ۱۳۲۱

ماده واحده - برای خرید ساز و برگ و تدارکات مورد نیاز ارتش و اداره ژاندارمری اجازه داده می‌شود وزارت جنگ تا حدود مبلغ دو میلیون ویکصد هزار دلار و وزارت کشور تا حدود مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار دلار به کشورهای متحده آمریکا سفارش بدهند مشروط بر این که پرداخت‌بهای سفارش مذکور به بعد از سال ۱۳۲۲ موکول بشود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری