قانون پنجاه هزار تومان اعتبار برای مصیبت‌زدگان تربت

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون پنجاه هزار تومان اعتبار برای اعانه مصیبت‌زدگان تربت - مصوب ۳۲ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - دولت مجاز است برای اعانه مصیبت‌زدگان تربت مبلغ پنجاه هزار تومان به مصرف برساند محل این اعتبار از صرفه‌جوییهایی خواهدبود که از بودجه کل مملکتی در ضمن عمل حاصل خواهد شد.