قانون پرداخت کمک کرایه مسکن همافران، درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون پرداخت کمک کرایه مسکن همافران، درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۲.۲۱

‌ماده واحده - از اول فروردین ماه ۱۳۴۹ به همافران - درجه‌داران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان منحصراً در ارتش شاهنشاهی به شرح زیر کمک‌کرایه مسکن پرداخت خواهد شد:

‌الف - همافران ماهانه ۱۲۰۰ ریال

ب - ستوان‌یاران - افسریاران و ‌استوار یکم‌ها و همردیفان آنها ماهانه ۱۱۰۰ ریال

پ - استوار دوم‌ها و همردیفان آنها ماهانه ۱۰۰۰ ریال

ت - گروهبانان و افراد و همردیفان آنها ماهانه ۷۵۰ ریال

‌تبصره - از اول فروردین ماه ۱۳۴۹ ارتش شاهنشاهی مشمول مقررات قانون پرداخت کرایه مسکن به درجه‌داران و افراد کادر ثابت مصوب تیر ماه۱۳۴۷ و قانون اصلاحی آن نخواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۳۴۹٫۲.۱۰ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی