قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به وابستگان نظامی ارتش شاهنشاهی در کشورهای خارج و معاونین آنها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به وابستگان نظامی ارتش شاهنشاهی در کشورهای خارج و معاونین آنها - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۸.۱۱

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به وابستگان نظامی ارتش شاهنشاهی در کشورهای خارج و معاونین آنها به شرح زیر کمک کرایه مسکن‌پرداخت خواهد شد.

‌الف - وابسته نظامی ایران در ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی ماهانه ۲۵۰۰۰ ریال (‌بیست و پنج هزار ریال)

ب - وابسته نظامی ایران در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای آسیایی ماهانه ۱۵۰۰۰ ریال (پانزده هزار ریال)

پ - معاونین وابستگان نظامی در آمریکا و کشورهای اروپایی ماهانه ۱۲۵۰۰ ریال (دوازده هزار و پانصد ریال)

ت - معاونین وابستگان نظامی در شوروی و کشورهای آسیایی ماهانه ۷۵۰۰ ریال (‌هفت هزار و پانصد ریال)

‌تبصره - در صورتی که وابستگان نظامی و معاونین آنها از اماکن دولت شاهنشاهی در کشورهای خارج برای سکونت استفاده نمایند از کمک کرایه‌مسکن موضوع این قانون استفاده نخواهند نمود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۴۹٫۴.۹ در جلسه روز دوشنبه یازدهم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی