New Server

قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه‌داران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای‌ مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه‌داران و افراد کادر ثابت و هم ردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای‌مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۴.۱۳

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود از اول فروردین سال ۱۳۴۷ به درجه‌داران و افراد کادر ثابت و هم ردیفان آنان مشمول قانون استخدام‌نیروهای مسلح شاهنشاهی مادام که از خانه‌های سازمان استفاده نمی‌کنند کمک کرایه مسکن به شرح زیر پرداخت کند:

‌ستوانیاران - افسریاران و استواران متأهل و‌همردیفان آنان ماهانه ۶۵۰ ریال

‌گروهبانان متأهل و هم ردیفان آنان ماهانه ۵۰۰ ریال

‌ستوانیاران - افسریاران - گروهبانان و افراد کادر ثابت و هم ردیفان آنان در صورتی که مجرد باشند ماهانه ۲۵۰ ریال

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز چهارشنبه بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس سنا رسیده بود‌در جلسه روز پنجشنبه سیزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی