New Server

قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به افسران و همافران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و همردیفان آنان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به افسران و همافران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و همردیفان آنان - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲ تیر ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که از اول تیر ماه ۱۳۵۰ به افسران و همافران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و همردیفان‌آنان مادام که از خانه‌های سازمانی استفاده نمی‌کنند کمک کرایه مسکن طبق آیین‌نامه یا آیین‌نامه‌هایی که توسط وزارت جنگ تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد پرداخت نماید.

تبصره - کمک‌کرایه مسکن که به همافران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و همردیفان آنان به استناد قانون مصوب ۲۱ اردیبهشت۱۳۴۹ پرداخت می‌گردد منحصراً برای ارتش شاهنشاهی از اول تیر ماه ۱۳۵۰ به نام کمک‌هزینه تبدیل و به نامبردگان پرداخت می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده عصر روز روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۳.۳۰ در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی