قانون پرداخت کلیه هزینه به همافران و درجه‌داران و همردیفان دیپلمه و لیسانسیه و بالاتر کادر ثابت نیروهای مسلح‌ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون پرداخت کلیه هزینه به همافران و درجه‌داران و همردیفان دیپلمه و لیسانسیه و بالاتر کادر ثابت نیروهای مسلح‌شاهنشاهی - مصوب ۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا

‌ماده واحده - به هر یک از همافران و ستوانیاران و افسریاران و استواران و گروهبانان و افراد کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و همردیفان آنان‌که به اخذ دیپلم کامل دبیرستان نائل شده یا بشوند ماهانه مبلغ یک هزار ریال و چنانچه دارای دانشنامه لیسانس و یا بالاتر بوده و یا بعداً موفق به اخذ‌دانشنامه لیسانس یا بالاتر گردند ماهانه مبلغ دو هزار ریال به عنوان کمک هزینه پرداخت می‌گردد و این مبالغ جزو حقوق آنان در هر درجه محسوب و از‌آن کسور بازنشستگی برداشت خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۳.۲ در جلسه روز دوشنبه دهم خرداد ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی