New Server

قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به ماموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی -‌مصوب ۱۳۴۹٫۲.۲۹

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به مأموران شاغل پستهای سازمانی زندانها و مأموران واحدهای وابسته که در زندانهای نیروهای مسلح‌شاهنشاهی اعم از مرکز و شهرستانها انجام وظیفه می‌کنند فوق‌العاده سختی خدمت در زندانها به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

‌به افسران و درجه‌داران و افراد و همردیفهای آنان و همچنین به مستخدمین رسمی و پیمانی و روزمزد ماهانه معادل (۲).(۱) حقوق مبنا.

‌تبصره - منظور از حقوق مبنای مذکور در این قانون مبنای حقوق مندرج در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با تغییرات حاصله‌در آن می‌باشد ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۹٫۲.۲۱ در جلسه روز سه‌شنبه بیست و نهم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی