قانون پرداخت فوق‌العاده افسران و افراد پلیس راه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون پرداخت فوق‌العاده افسران و افراد پلیس راه - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۳.۱۹

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به افسران و درجه‌داران و افرادی که حداقل دارای دیپلم کامل متوسطه بوده و دوره مخصوص پلیس را با‌موفقیت گذرانده و در خدمت پلیس راه باشند از تاریخی که وظایف پلیس راه به ژاندارمری کل محول شده برای هر روز خدمت در خارج از شهر‌فوق‌العاده‌ای به شرح زیر پرداخت کند:

‌افسران روزانه ۱۵۰ ریال

‌درجه‌داران روزانه ۱۲۰ ریال

‌افراد روزانه ۱۰۰ ریال

‌تبصره ۱ - قانون تأدیه فوق‌العاده افسران و افراد پلیس راه مصوب ۱۴ بهمن ماه ۱۳۴۴ از تاریخ اجرای این قانون ملغی می‌گردد.

‌تبصره ۲ - آیین‌نامه اجرایی این قانون به وسیله ژاندارمری کل کشور تهیه و به تصویب وزارت کشور خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی