قانون پذیرفتن هنرجویان هنرستان‌های صنعتی کشور در آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون پذیرفتن هنرجویان هنرستانهای صنعتی کشور در آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش شاهنشاهی - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. ‌ ‌ماده واحده - درباره هنرجویان هنرستانهای صنعتی کشور که در آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش شاهنشاهی با رعایت اساسنامه مربوطه پذیرفته‌شده یا بشوند مقررات زیر برقرار می‌گردد:

‌الف - پرداخت نصف مبنای حقوق افسران و کارمندان تابع قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ماهانه به هنرجویان سال اول.

ب - پرداخت معادل حقوق درجه گروهبان دومی ماهانه به هنرجویان سال دوم و سال سوم. ج - نیل به درجه گروهبان دومی پس از طی دوره هنرستان و موفقیت در آزمایشهای مربوطه.

‌د - نیل به درجه گروهبان یکمی پس از طی دوره یکساله کارآموزی و موفقیت در آزمایشهای مربوطه.

ه - به هنرجویانی که در سال سوم هنرستان بوده و به آموزشگاه درجه‌داری پذیرفته شوند مبلغی معادل هزینه‌ای که برای هر یک از هنرجویان‌سالهای اول و دوم انجام شده به هنرجویانی که در سال دوم هنرستان بوده و به آموزشگاه پذیرفته شوند مبلغی معادل هزینه‌هایی که برای هر یک از‌هنرجویان سال اول انجام شده است از بودجه وزارت جنگ به عنوان هزینه تحصیلی پرداخت می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۲.۱۴ در جلسه روز دوشنبه دهم خرداد ماه یک هزار‌و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی