New Server

قانون پانصد و پنجاه تومان اعتبار ضروری وزارت مالیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون پانصد و پنجاه هزار تومان اعتبار جهت مخارج جاری ضروری وزارت مالیه - مصوب ۲۸ حوت ۱۳۰۱

ماده واحده - مجلس شورای ملی مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان برای تصفیه مخارج صحیحه که در حدود قوانین اداری و برای ازدیاد عایدات بوده‌است علاوه بر اعتبار مصوبه دوم حوت برای مخارج سنه ایت ئیل وزارت مالیه اعتبار می‌دهد.