قانون واگذاری پنجاه هکتار از اراضی منابع ملی شده سیاه‌دشتک به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون واگذاری پنجاه هکتار از اراضی منابع ملی شده سیاه‌دشتک به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران- مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود پنجاه هکتار از اراضی منابع ملی شده معروف به اراضی سیاه‌دشتک را که در شمال شاهراه‌تهران کرج واقع است به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران واگذار کند.

‌تبصره - سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران فقط برای انجام وظایف اصلی خود اراضی مزبور را مورد استفاده قرار خواهد داد.

‌انتقال عین یا منفعت اراضی مذکور به هر عنوان ممنوع است.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۲.۵ در جلسه روز شنبه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی