قانون واگذاری پنجاه میلیون ریال اعتبار به سازمان برنامه جهت عودت دادن افراد به منازل و محل کارشان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


‌قانون واگذاری پنجاه میلیون ریال اعتبار به سازمان برنامه جهت عودت دادن افراد به منازل و محل کارشان - ‌مصوب ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۲۹ [۱]

ماده واحده - اجازه داده می‌شود مطابق تشخیص و تصویب هیأت دولت در حدود پنجاه میلیون ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۲۹ کشور در‌اختیار سازمان برنامه بگذارند تا بر طبق تصمیمات متخذه از طرف دولت برای عودت دادن افراد به منازل و محل کار خودشان و مشغول نمودن آنها به‌کارهای راه‌سازی و کشاورزی و امور عمرانی دیگر به ترتیبی که سازمان مزبور مقتضی بداند به مصرف رسانیده و وزارت دارایی اسناد آن را که سازمان‌ برنامه روی مقررات خود تنظیم و پرداخت می‌نماید پذیرفته و به خرج منظور گردد. ‌ این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یکشنبه دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر عبدالله معظمی

منبع