قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۱۰٫۷

‌ماده واحده - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود آن تعداد و یا آن قسمت از مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی خود را که‌مقتضی بداند با لوازم و اثاث آنها بلاعوض به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده واگذار نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹٫۸.۲۴ در جلسه روز دوشنبه هفتم دی ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی