قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۷ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


‌ماده واحده - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود آن تعداد و یا آن قسمت از مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی خود را که‌مقتضی بداند با لوازم و اثاث آنها بلاعوض به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده واگذار نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹٫۸.۲۴ در جلسه روز دوشنبه هفتم دی ماه یک هزار وسیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی