New Server

قانون واگذاری قریه علی‌آباد ورامین جهت استفاده دامداری ارتش به وزارت جنگ

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون واگذاری قریه علی‌آباد ورامین جهت استفاده دامداری ارتش به وزارت جنگ - مصوب ۱ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که قریه علی‌آباد ورامین جهت استفاده سازمان دامداری ارتش به وزارت جنگ واگذار شود و هر موقع رفع‌نیاز از آن شد به وزارت کشاورزی مسترد گردد.

تبصره - حقوق زارعین صاحب نسق در این ملک محفوظ بوده و مشمول مواد الحاقی از قانون اصلاحات ارضی و آیین‌نامه مربوطه خواهد بود.

وزارتخانه‌های کشاورزی و جنگ مأمور اجرای این قانون هستند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود و در تاریخ روز چهارشنبه‌بیستم آبان ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی