قانون واگذاری سی هکتار از اراضی خالصه اوین به دانشگاه ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون واگذاری سی هکتار از اراضی خالصه اوین به دانشگاه ملی - مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


‌ماده واحده - به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجازه داده می‌شود سی هکتار از اراضی خالصه اوین را طبق شرایط قانون واگذاری‌شصت هزار متر مربع از اراضی خالصه اوین به دانشگاه ملی مصوب پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه مجاناً به دانشگاه مزبور واگذار نماید.

‌تبصره ۱ - دانشگاه ملی از پرداخت حق‌الارض مندرج در بند سوم قانون مذکور از تاریخ واگذاری زمین معاف می‌شود.

‌تبصره ۲ - در مورد اراضی خالصه اوین که طبق مقررات مربوط به قانون فروش خالصجات و قوانین دیگر به مؤسسات دولتی و خیریه و درمانی و‌امدادی و فرهنگی و ورزشی و نظایر آن مجاناً واگذار شده در صورتی که به حکم قطعی محکوم به ملکیت اشخاص دیگر شناخته شود مؤسسات مذکور‌می‌توانند به جای عین ملک قیمت عادله آن را که بر اساس بهای یکسال قبل از اولین واگذاری اراضی اوین به مؤسسات دولتی (‌که به موجب تصویبنامه‌شماره ۲۷۹۴۱ - ۳۳٫۱۱٫۹ واگذار شده) تعیین خواهد شد بپردازند و در صورت عدم تراضی بهای عادله بر همین اساس به وسیله کارشناس منتخب از‌طرف دادگستری تعیین خواهد شد.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی