قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو


مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری- مصوب ۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - وزارت بهداری مجاز است بیمارستانهای تابعه خود و بیمارستانهای انجمنهای بهداری را با درمانگاه‌های منضم به آن که در محوطه‌بیمارستانها قرار دارند بر طبق مقررات این قانون به دانشگاه‌ها و جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا مؤسسات عام‌المنفعه دیگر واگذار نماید.

‌در مؤسسات واگذاری افراد بی‌بضاعت به طور رایگان و اشخاص دیگر با پرداخت مبلغی طبق تعرفه موجود مداوا می‌شوند هر تغییری در تعرفه‌های‌مذکور از طرف مؤسسات تحویل گیرنده پیشنهاد شود پس از تأیید وزیر بهداری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌تبصره ۱ - مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری همچنین مستخدمین غیر رسمی موضوع ماده ۱۳۷ قانون مزبور که در پایان شهریور‌ماه ۱۳۴۸ در خدمت بیمارستانهای واگذاری بوده‌اند به مؤسسات فوق‌الذکر منتقل خواهند شد.

‌تبصره ۲ - همزمان با اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری در وزارت بهداری مرحله دوم قانون نسبت به مستخدمین موضوع تبصره یک این‌قانون که به شیر و خورشید سرخ ایران یا سایر مؤسسات عام‌المنفعه منتقل شده‌اند نیز اعمال می‌گردد و مستخدمین مزبور در گروه‌های شغلی مربوط‌قرار می‌گیرند و احکام آنان پس از رسیدگی در کمیسیونی مرکب از نمایندگان مؤسسات تحویل گیرنده - سازمان امور اداری و استخدامی کشور -‌ وزارت بهداری و دفتر بودجه از طرف مؤسسات تحویل گیرنده صادر می‌شود و بر اساس قانون استخدام کشوری از ارتقاء و ترفیعات بعدی نیز بهره‌مند‌خواهند شد. این مستخدمین به جز در موارد تبصره‌های یک و دو این قانون و بازنشستگی و وظیفه در سایر موارد تابع مقررات مؤسسه محل خدمت‌خود خواهند بود.

‌احکام بازنشستگی و وظیفه این مستخدمین از طرف وزارت بهداری صادر می‌شود.

‌تبصره ۳ - پس از اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری ترفیع و تغییر گروه مستخدمین موضوع تبصره یک این قانون تحت نظر کمیسیون‌مذکور در تبصره ۲ انجام می‌شود و احکام مربوط از طرف مؤسسات تحویل گیرنده صادر خواهد شد.

‌تبصره ۴ - اعتبارات ناشی از اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ این قانون اعم از حقوق و مزایا از بودجه دولت تأمین و به مؤسسات تحویل گیرنده‌پرداخت خواهد شد. در صورتی که به یکی از جهات قانونی خدمت این قبیل مستخدمین خاتمه یابد اعتبار حقوقی آنها کماکان در اختیار مؤسسه‌تحویل گیرنده گذارده خواهد شد.

‌تبصره ۵ - سایر کارکنان بیمارستانهای واگذاری با درمانگاه‌های منضم به آن که در محوطه بیمارستانها قرار دارند و مشمول تبصره یک این قانون‌نیستند به مؤسسات تحویل گیرنده منتقل خواهند شد و از هر حیث تابع مقررات مؤسسات مذکور خواهند بود.

‌تبصره ۶ - اموال منقول و تجهیزات مؤسسات واگذاری و همچنین اراضی و مستحدثات مورد نیاز بیمارستان با توافق طرفین تعیین و تفکیک و به‌صورت قطعی به ملکیت مؤسسات تحویل گیرنده در خواهد آمد.

‌تبصره ۷ - نحوه تعیین اعتبارات نگاهداری اعم از پرسنلی و غذایی و دارویی و تجهیزاتی و غیره از محل اعتباری که در بودجه سال ۱۳۴۹ وزارت‌بهداری منظور شده و درآمد صدی ده شهرداریها موضوع تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و سایر منابع تأمین اعتبار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌توسط دفتر بودجه تنظیم و به تصویب کمیسیونهای بهداری و بودجه مجلسین خواهد رسید.

‌اعتبار ناشی از اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ این قانون به عنوان کمک و سایر اعتبارات به صورت یک قلم در بودجه دولت منظور و تحت عنوان کمک‌یا اعانه به مؤسسات تحویل گیرنده پرداخت می‌شود.

‌تبصره ۸ - کلیه اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی و نگهداری بیمارستان‌هایی که از محل طرحهای مستمر عمرانی اداره می‌شود طبق ارقام‌مصوب سال ۱۳۵۰ از تاریخ تحویل به صورت یک قلم و به عنوان اعانه به شیر و خورشید سرخ ایران منتقل می‌شود. در مورد بیمارستانهایی که‌هزینه‌های پرسنلی و نگهداری آن از محل طرحهای غیر مستمر عمرانی تأمین می‌شود کلیه اعتبارات مربوط بر اساس طرحهای مصوب سازمان برنامه از‌تاریخ تحویل به عنوان کمک بلاعوض به شیر و خورشید سرخ ایران انتقال خواهد یافت و در مورد اعتبارات پرسنلی و نگهداری و تجهیزاتی‌بیمارستانهایی که از محل طرحهای عمرانی در دست اجراست نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و شیر و خورشید سرخ ایران به جای وزارت بهداری‌مجری طرح خواهد بود.

‌واگذاری بیمارستانهای موضوع این تبصره به دانشگاه‌ها تابع مقررات مربوط به خود در موارد مشابه خواهد بود.

‌تبصره ۹ - به دفتر بودجه اجازه داده می‌شود اعتبارات پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که به شیر و خورشید سرخ ایران و سایر‌مؤسسات عام‌المنفعه واگذار می‌شود از بودجه سال ۱۳۵۰ این وزارت کسر و بر حسب مورد به رقم کمک یا اعانه دولت به جمعیت شیر و خورشید‌سرخ ایران و یا سایر مؤسسات عام‌المنفعه اضافه نماید. دفتر بودجه مکلف است این نقل و انتقالات را بلافاصله به اطلاع کمیسیون بودجه مجلس‌شورای ملی برساند.

‌تبصره ۱۰ - مؤسسات تحویل گیرنده موظفند کسور بازنشستگی که طبق مقررات قانون استخدام کشوری به مستخدمین رسمی موضوع این قانون‌تعلق می‌گیرد همه‌ماهه کسر و بابت سهم مستخدم به صندوق بازنشستگی پرداخت نمایند و سهم مؤسسه نیز برابر مقررات مربوط توسط دولت تأمین و‌پرداخت خواهد شد مستخدمین منتقل به مؤسسات تحویل گیرنده از نظر نرخ مالیات حقوق مشمول همان مقرراتی هستند که در تاریخ تصویب این‌قانون بر اساس آن مالیات می‌پردازند.

‌تبصره ۱۱ - مؤسسات تحویل گیرنده همه‌ساله بودجه درآمد و هزینه بیمارستانهای مذکور را ضمن بودجه پیشنهادی خود بر اساس واحد تخت به‌دفتر بودجه پیشنهاد خواهند نمود.

‌کمک دولت برای نگهداری بیمارستانهای واگذاری با توجه به پیشنهاد مؤسسات تحویل گیرنده و ضوابطی که از لحاظ استاندارد و نگهداری بیمارستان با‌تأیید وزارت بهداری و سازمان برنامه تعیین خواهد شد تشخیص و در بودجه کل کشور به صورت اعانه یا کمک منظور و به مؤسسات مذکور پرداخت‌خواهد شد. در مورد بیمارستانهایی که به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی واگذار می‌شود بودجه پیشنهادی از طریق وزارت علوم و آموزش عالی به‌دفتر بودجه ارسال خواهد شد.

‌تبصره ۱۲ - وزارت بهداری در مواقع بروز بیماریهای واگیر بر حسب ضرورت از کلیه امکانات بیمارستانی مؤسسات تحویل گیرنده و سایر‌مؤسسات درمانی و بیمارستانی کشور برای جلوگیری از شیوع بیماری استفاده خواهد کرد هزینه‌های اضافی که از این لحاظ ایجاد خواهد شد از طرف‌دولت تأمین و به مؤسسات مذکور پرداخت خواهد گشت.

‌تبصره ۱۳ - در صورتی که از نظر پزشکی قانونی - وظیفه عمومی - درمان زندانیان و رسیدگی به معذوریت کارمندان مواردی پیش آید که رسیدگی‌به آنها مستلزم استفاده از خدمات بیمارستانی باشد مؤسسات تحویل گیرنده موظفند در حدود امکانات خود انجام دهند.

‌تبصره ۱۴ - هر گاه در مورد واگذاری بیمارستانها بین وزارت بهداری و مؤسسات تحویل گیرنده اختلافی پیش آید حل اختلاف در کمیسیونی‌مرکب از اشخاص زیر به عمل خواهد آمد:

۱ - دو نفر از نمایندگان سنا به معرفی رییس مجلس سنا.

۲ - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به معرفی رییس مجلس شورای ملی.

۳ - نماینده وزارت بهداری.

۴ - نماینده دفتر بودجه.

۵ - نماینده مؤسسه تحویل گیرنده.

‌رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراست.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهارده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۳.۹ در جلسه روز شنبه بیست و دوم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی