قانون واگذاری اثاثه و لوازم فنی به شرکت‌ها و سازمان‌های تابع وزارت آب و برق

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون واگذاری اثاثه و لوازم فنی به شرکتها و سازمانهای تابع وزارت آب و برق -‌ مصوب ۱۳۴۹٫۱۰٫۱۳

‌ماده واحده - وزارت آب و برق می‌تواند آن قسمت از اثاثه و لوازم فنی و ماشین آلات ادارات آبیاری استانها و شهرستانها را که در اجرای قانون آب و‌نحوه ملی شدن آن مورد نیاز سازمانها و شرکتهای آب و برق منطقه‌ای باشد، همچنین ماشین آلات مورد نیاز شرکت سهامی سد و تأسیسات آبیاری را که‌از محل اعتبارات عمومی یا طرحهای مستمر خریداری شده است به سازمانها و شرکتهای مذکور واگذار کند. بهای ماشین آلات و لوازم و اثاث و لوازم‌فنی مذکور توسط ارزیابی رسمی دادگستری تعیین و به سرمایه شرکتها و سازمانهای مذکور افزوده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۱۳۴۹٫۴.۱۶ در جلسه روز یکشنبه سیزدهم دی ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و نه مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی