New Server

قانون تفریغ بودجه توشقان‌ئیل ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم


قانون تفریغ بودجه یک‌ساله توشقان ئیل ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۸ دلو ۱۳۰۰ شمسی

ماده واحده - مخارج مجلس شورای ملی از بابت ۱۲‌ماهه سنه توشقان ئیل ۱۲۹۴ موافق ماده (۱) ضمیمه (۱) و بر طبق بودجه مصوبه مورخه ۹‌سنبله سنه مزبوره مبلغ هشتاد و نه هزار و هفتصد و شانزده تومان و سه قران و نهصد دینار که از وزارت مالیه دریافت شده تصویب و تفریغ می‌شود.