قانون نسخ قانون مصوب تیرماه ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون نسخ قانون مصوب تیر ماه ۱۳۴۳ - مصوب ۱۳۴۶٫۱۲٫۶

‌ماده واحده - ماده واحده قانون مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۴۳ که مربوط به اهداء یک قطعه زمین به مساحت ۶۹۴۲٫۶۰ متر مربع و ساختمان احداثی در‌آن از طرف مجلس شورای ملی به وزارت فرهنگ می‌باشد منسوخ و زمین و ساختمان مزبور کماکان در ملکیت مجلس شورای ملی خواهد بود. مفاد‌تبصره یک قانون مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز یکشنبه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی