قانون نامگذاری روز ۲۱ فروردین بنام روز نیایش

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی سوءقصد به جان شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی کاخ مرمر ۲۱ فروردین ۱۳۴۴

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

نخستین سالروز رویداد شوم ۲۱ فروردین ماه سوءقصد به جان شاهنشاه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۴۵
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون نامگذاری روز ۲۱ فروردین بنام روز نیایش - مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به شکرانه مشیت الهی در رفع خطر از ذات مبارک شاهنشاه آریامهر روز بیست و یکم فروردین ماه به نام روز نیایش نام گذاری‌می‌گردد.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۴۵٫۳.۱۸ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

نگاه کنید به