قانون نامگذاری روز سوم اسفند به نام روز رضا شاه کبیر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
RezaShahBozorg59.jpg

قانون نامگذاری روز سوم اسفند به نام روز رضا شاه کبیر - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ فروردین مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - روز سوم اسفند ماه به نام روز رضا شاه کبیر نام گذاری شده و مقرر می‌گردد همه‌ساله در روز مزبور خدمات و فداکاریهای شاهنشاه فقید موجد ایران نو از طریق رادیو و تلویزیون و مطبوعات برای آگاهی نسل جوان کشور یادآوری شود.

قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۵٫۱.۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

نگاه کنید به