قانون میزان پرداخت تاوان از سوی دولت ایران به شرکت نفت انگلیس و ایران مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قسمت دوم این قرارداد

نظر به اینکه - انعقاد ترتیباتی که در قسمت اول این قرارداد مندرج است مستلزم تنظیم قراردادی در موضوع غرامت بوده و

نظر به اینکه ایران و شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران مسائل مالی را که بین آنها معوق بوده مورد توجه دقیق قرار داده و بررسی کاملی نسبت به همه‌مطالبات و دعاوی متقابل خود به عمل آورده‌اند و

نظر به اینکه این بررسی ترتیباتی که در قسمت اول این قرارداد ذکر شده و شامل مقررات مربوط به استفاده از دارایی‌های جنوب می‌باشد در نظر گرفته‌شده و با توجه به آن ترتیبات شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران موافقت کرده‌است که از کلیه دعاوی خود نسبت به دارایی مزبور صرف نظر نماید و

نظر به اینکه ضمن این بررسی بهای دارایی مربوط به پخش داخلی و پالایشگاه کرمانشاه و میدان نفت‌شاه و اختلال کسب و کار شرکت سهامی نفت‌انگلیس و ایران از یک طرف و اختلال اقتصادیات ایران که از عدم موفقیت طرفین در تصفیه مسائل ناشی از قانون ملی شدن نفت ایران در سال ۱۳۲۹ -۱۳۳۰ به وجود آمده از طرف دیگر مورد توجه قرار گرفته‌است و

نظر به اینکه نظر ایران دائر به اینکه ایران باید در موقع اجرای این قرارداد از لحاظ انصاف مبالغ اضافی را که به موجب قرارداد الحاقی ۱۳۲۸ در صورتی‌که آن قرارداد به تصویب رسیده بود به ایران تعلق می‌گرفت (‌و از این به بعد به عنوان "‌مبالغ اضافی" نامیده می‌شود) دریافت دارد مورد دقت قرار گرفته‌است.

علیهذا بین طرفهای اول و سوم به شرح ذیل موافقت می‌شود:

ماده ۱

ماده ۱ -

جزء الف - شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران مبالغ اضافی را به ایران خواهد پرداخت و موافقت می‌شود که مبالغ اضافی که جمع کل آن ۵۱‌میلیون لیره انگلیسی است به نوبه خود تهاتراً در مقابل وجهی که ایران باید به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بپردازد و عبارت از تفاوتی است که‌پس از رسیدگی به دعاوی و مطالبات متقابل دیگر (‌بشرح مذکور بالا) موجود مانده احتساب شود و بنابراین بین ایران و شرکت سهامی نفت انگلیس وایران موافقت شد که نتیجه مبلغ خالص ۲۵ میلیون لیره انگلیسی بدون بهره دین ایران به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران است که باید پرداخت‌شود.

جزء ب - علیهذا برای تصفیه مبالغی که دین هر طرف به طرف دیگر است و در جزء (‌الف) این ماده ذکر شده ایران قبول می‌کند که ۲۵ میلیون لیره‌انگلیسی به اقساط و در مواعدی که در جزء (ج) این ماده تعیین شده‌است در وجه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بپردازد.

جزء ج - مبلغ مزبور در ده قسط متساوی سالیانه که هر قسط مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ لیره انگلیسی خواهد بود پرداخت خواهد شد اولین قسط سالیانه باید درلندن در تاریخ اول ژانویه ۱۹۷۵ پرداخت شود و بقیه اقساط نه‌گانه در اول ژانویه هر سال متوالی در لندن پرداخت خواهد شد.

جزء د - بنا به تقاضای ایران موافقت شد که نحوه پرداخت هر قسطی که در جزء (ح) این ماده مذکور است باین طریق باشد که در هنگام سررسید هرقسطی که باید به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران پرداخت شود آن قسط را شرکت بازرگانی که شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران مطابق مفادقسمت اول این قرارداد معین خواهد کرد پرداخت نماید و پرداخت چنین مبلغی که مستند به رسید کتبی شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران خواهد بودذمه آن شرکت بازرگانی را برای آن مبلغ بابت پرداخت مالیات بر درآمد ایران خواه تا آن تاریخ بدهی آن شرکت بازرگانی باشد با بعداً بدهی وی بشود بری‌خواهد نمود و این پرداخت از هر حیث در حکم پرداخت مالیات بر درآمد ایران خواهد بود هر گاه اقساط مزبور یا قسمتی از آن به طرزی که ضمن‌مقررات این جزء تعیین شده به هر جهتی در وجه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران پرداخت نشود ایران تا میزانی که پرداخت به عمل نیامده باشدذمه‌دار آن خواهد بود.

ماده ۲

ماده ۲ - ایران موافقت دارد و شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران قبول می‌کند که پرداخت مبلغ ۲۵ میلیون لیره انگلیسی که به طرز مقرر در ماده ۱ این‌قسمت از طرف ایران به عمل خواهد آمد به کلیه دعاوی و مطالبات متقابله ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت سهامی نفت انگلیس وایران بابت هر مسئله‌ای مربوط به قبل از تاریخ اجراء از طرف دیگر کاملاً و قطعاً خاتمه خواهد داد علیهذا:

جزء الف - شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بدین وسیله ذمه ایران و شرکت ملی نفت ایران و هر یک از آنها را از کلیه دعاوی و مطالبات نسبت به هرموضوعی مربوط به قبل از تاریخ اجرا بری می‌نماید.

جزء ب - ایران و شرکت ملی نفت ایران و هر یک از آنها بدین وسیله ذمه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران را از کلیه دعاوی و مطالبات آن دو یا هریک از آنها نسبت به هر موضوعی مربوط به قبل از تاریخ اجرا بری می‌نماید.

جزء ج - ایران و شرکت ملی نفت ایران و هر یک از آنها بدین وسیله موافقت می‌کنند که هر گاه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بر اثر هر نوع دعوی‌و مطالبه‌ای که از طرف هر شخص بر علیه شرکت مزبور نسبت به هر موضوعی که در نتیجه عملیات نفتی آن شرکت در ایران پیدا شود اقامه گرددمتحمل خساراتی شود خسارات مزبور را جبران نمایند.

ماده ۳

ماده ۳ - مواد ذیل از قسمت اول این قرارداد شامل این قسمت از قرارداد نیز می‌باشد یعنی مواد ۱ و ۲۸ و ۳۲ و ۳۷ و۳۸ و ۴۱ جزءهای (‌الف) و (ب) و ۴۲‌جزء (ب) و ۴۴ و ۴۶ و ۴۸ و۵۰.

ماده ۴

ماده ۴ - جزء الف - شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران حق خواهد داشت که در هر وقت حقوقی را که به موجب ماده ۱ این قسمت از قرارداد دارد به‌شخص دیگری بفروشد یا واگذار کند یا انتقال دهد و آن شخص به مجرد این که این فروش یا واگذاری یا انتقال منشأ اثر قرار گرفت برای منظورهای‌مندرج در ماده ۱ و ۳ این قسمت از قرارداد جانشین حقوق و اختیارات شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران خواهد بود.

جزء ب - عبارت "‌شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران" هر جا در جزء (‌الف) و (ب) و (ج) ماده ۲ این قسمت از قرارداد ذکر شده شامل وابسته‌های آن‌شرکت خواهد بود.

ماده ۵

ماده ۵ - این قسمت از قرارداد در تاریخ اجرای قرارداد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

اینک این قرارداد را طرفهای اول و طرف سوم آن در تاریخ و محل مذکور ذیل امضاء یا مهر می‌نمایند.