قانون مکمل قانون اجازه پرداخت چند فقره اعتبار اضافی برای اضافه حقوق مستخدمین جز و دون پایه و احتیاجات دیگر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
Majlis 17.pdf

قانون مکمل قانون اجازه پرداخت چند فقره اعتبار اضافی برای اضافه حقوق مستخدمین جز و دون پایه و احتیاجات دیگر - مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ [۱]


۹ - اعتبار دفع ملخ و سن و سایر آفات نباتی که باید در مقابل دریافتی وزارت کشاورزی از بانک کشاورزی به بانک مذکور پرداخت شود ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال


‌تبصره ۱ - اضافه اعتبارات ردیف ۵ و ۶ و ۷ که برای مدت مورد احتیاج منظور شده در سال بعد به مأخذ سالیانه قابل استفاده خواهد بود.


تبصره ۲ - در صورتی که صرفه‌جویی اعتبار پرسنلی هر یک از وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی برای پرداخت عیدی مستخدمین جزء (‌موضوع‌قانون مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۲۹) کفایت ننماید می‌توانند از صرفه‌جویی کل بودجه مربوطه تأمین و پرداخت نمایند.

این قانون که مشتمل بر یک جزء و دو تبصره‌است در جلسه سه‌شنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - ص. ۲۳