قانون مکلف بودن دولت به تنظیم لایحه منع تهیه و استعمال مواد الکلی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 16.pdf

قانون مکلف بودن دولت به تنظیم لایحه منع تهیه استعمال مواد الکلی - مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی [۱]


ماده واحده – دولت مکلف است ظرف یکماه لایحه‌ه‍ای برای اجرای منع فروش و شرب نوشابه‌های الکلی تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.

این قانون مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

منبع