قانون موقت راجع به تقسیم محاکم ابتدایی درجات مختلفه و تشکیل صلحیه‌های با صلاحیت نامحدود

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۱۵ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون موقت راجع به تقسیم محاکم ابتدایی به درجات مختلفه و تشکیل صلحیه‌های با صلاحیت نامحدود - مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۳ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده اول - وزارت عدلیه محاکم ابتدایی مملکت را از حیث امور راجعه به آنها و قلت و کثرت دعاوی به سه درجه تقسیم خواهد نمود.

ماده دوم - تشکیل محاکم صلح درجه اول با صلاحیت نامحدود که به موجب ماده هفتم قانون استخدام حکام محاکم عدلیه پیش‌بینی شده‌است بارعایت احتیاجات محلی به نظر وزارت عدلیه خواهد بود.

ماده سوم - محاکم صلح با صلاحیت نامحدود به علاوه همه اختیاراتی که مطابق قانون موقت اصول محاکمات حقوقی و یا جزایی برای محاکم‌صلح مقرر است همان حدود صلاحیت را در امور حقوقی و جزایی و تجارتی خواهند داشت که به موجب قانون مزبور فوق برای محاکم ابتدایی مقررشده‌است.

ماده چهارم - استیناف احکام صادره از محاکم صلح با صلاحیت نامحدود در صورتی که میزان مدعابه آن بیش از چهارصد تومان نباشد و یا راجع به‌امور جزایی و یا تجارتی باشد که قانوناً رسیدگی به آنها داخل در صلاحیت محاکم صلح است با رعایت قواعد اصول محاکمات حقوق و یا جزاء وتجارت به نزدیکترین محکمه ابتدایی رجوع خواهد شد استیناف احکامی که مدعابه آن بیش از چهارصد تومان باشد و یا راجع به امور جزایی و یاتجارتی باشد که داخل در صلاحیت محکمه جنحه و یا تجارت است با رعایت قواعد اصول محاکمات حقوق یا جزا و یا تجارت به محکمه استینافی‌رجوع خواهد شد که محکمه صلح با صلاحیت نامحدود در حوزه آن واقع شده‌است.

  • پاورقی: این قانون به موجب قانون ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ نسخ شده‌است.