قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مج...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۴۴

قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ دوم جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده اول - اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء عیناً و یا منفعتاً نقل به غیر نموده و به‌تصرف او داده‌است توقیف و حبس خواهد شد تا این که عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک و مشتری را رد نماید.

ماده دوم - اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال ثالثی را با علم به مستحق‌للغیر بودن آن (() بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء تملک کرده‌و به تصرف خود درآورده‌است توقیف و حبس خواهد شد تا عین مال یا عوض آن را با خسارات وارده بر مالک رد نماید.

  • ‌پاورقی: جمله «‌بودن مجوز قانونی» بر حسب تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه در تاریخ

۱۲ جوزا ۱۳۰۲ در مواد اول و دویم اضافه شده‌است.

ماده سوم - در مورد دو ماده فوق مزور جزائاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال حبس و یا کمتر از هفتاد تازیانه باشد محکوم خواهد شد.